کرکره فولادی

کرکره فولادی در شعب بانک ملت

کرکره فولادی بانک ملت

توضیحات پروژه : این پروژه توسط کارشناسان شرکت هورمن در، در شعب بانک ملت سراسر کشور با موفقیت در حال اجرا است.

زمان انجام پروژه: سال 1399و 1400